WIJZIGING (AANVULLING) WERKSTRUCTUUR VAN DE NATIONALE UNESCO COMMISSIE SURINAME

CONSTATERING: Uitgaande van de samenstelling, de taken en functies van de nationale NESCO Commissie Suriname- zoals vastgesteld in de Resolutie van 15 juli 1986(No. 4523)- blijkt in de praktijk deze Cie met haar huidige werkstructuur niet optimaal te functioneren. De aard en omvang van het werk der diverse werkgebieden van de UNESCO vereisen enorme inspanning van de leden die allen met andere functies zijn belast.

Een efficient en effectief uitvoeren van de aan de Cie opgedragen taken en een juiste verantwoorde vervulling van haar functies maakt aanpassing van de bestaande werkstructuur noodzakelijk. De medewerking van deskundigen uit het veld der betrokken werkgebieden is zeer gewenst voor een vlotte en verantwoorde functionering van de Commissie.

VOORGESTELD WORDT: de Commissie aan te vullen met een vertegenwoordiger uit de niet Gouvernementele Sector.
Ten behoeve van een verantwoorde functionering van de Commissie voor alle hoofdcompetentie gebieden (Onderwijs, Cultuur, Wetenschappen en Communicatie) vaste deskundigen uit het veld der betrokken werkgebieden aan te stellen, die in samenwerking met de vertegenwoordigers voor de werkzaamheden zorgdragen. Genoemde vaste deskundigen uit het veld zouden een betaalde subcommissie kunnen vormen die door de Minister wordt benoemd (1 of 2 personen per werkgebied). Regelmatig zou met deze subcommissie moeten worden vergaderd, zodat de juiste afstemming der werkzaamheden kan plaatsvinden.

De vertegenwoordiger van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te belasten met alle zaken die te maken hebben met het verantwoord internationaal functioneren van de Commisie (in nauwe samenwerking met de Secretaris generaal)

BASIS EIS VOOR EEN GOEDE FUNCTIONERING VAN DE NATIONALE UNESCO COMMISSIE SURINAME IS:
– EEN GOED GEACCOMODEERD EN GEOUTILLEERD GEBOUW
– EEN JUISTE BEMENSING TER ONDERSTEUNING VAN HET OMVANGRIJKE WERK VAN DE S-G.
– EEN VERANTWOORDE BEGROTING